©2022 Joyce McCarten


 Forming #3 Charcoal 19x24"