©2022 Joyce McCarten


 Forming #2 Charcoal 19x24"