©2015 Joyce McCarten


 No Bushes in the Bush Sold