©2015 Joyce McCarten


 Forming #1 Charcoal 24x24"