©2015 Joyce McCarten


 Forming #2 Charcoal 19x24"